JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 1440/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobců a) JUDr. M. Š., správce konkursní podstaty úpadkyně C., s.r.o., b) JUDr. V. B., zastoupeného advokátem, proti žalované E. K., a. s., zastoupené advokátkou, o zaplacení 568.808,31 USD s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu Ostravě pod sp. zn. 11 Cm 116/98, o dovolání žalobce b) proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6. dubna 2006, č.j. 8 Cmo 26/2005-437, takto:

Na straně žalované jako s účastníkem bude v řízení pokračováno se společností K., a.s.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označený rozsudek odvolacího soudu v rozsahu jeho potvrzujícího výroku ve věci samé napadl žalobce b) dovoláním datovaným dne 14. července 2006, které bylo téhož dne předáno k poštovní přepravě.

Podle ustanovení § 103 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě – oddíl B, vložka 1242, je zapsáno, že společnost E. K., a.s., (dále též jen „dosavadní žalovaná“) „zanikla převodem jmění na jediného akcionáře K., a.s.“, přičemž jako den zápisu této změny je uveden 31. prosinec 2007.

Ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 8117, je zapsáno, že ke dni 31. prosince 1997 přešlo na společnost K., a.s., jmění zaniklé společnosti E. K., a.s.

Podle ustanovení § 107 o. s. ř. platí, že jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Ten kdo vstupuje do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení (odstavec 4).

Z šetření provedeného z výše uvedených výpisů z obchodního rejstříku společností E. K., a.s. a K., a.s. má dovolací soud za zjištěné, že v průběhu dovolacího řízení dosavadní žalovaná zanikla a tím i ztratila způsobilost být účastníkem řízení. Za situace, kdy její jmění přešlo na společnost K., a.s. (a kdy i povaha věci, o kterou v předmětném sporu jde, umožňuje v řízení pokračovat), Nejvyšší rozhodl, že v řízení bude na straně žalované jako s účastníkem pokračováno se společností K., a.s., která po zániku dosavadní žalované vstoupila i do jejích práv a povinnosti, o něž v řízení jde, a stala se tak její procesní nástupkyní (§ 107 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. dubna 2008

JUDr. Miroslav G a l l u s

předseda senátu

Vydáno: 30. April 2008