JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 1103/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové rozhodl v právní věci žalobkyně: V. ú. m. Z., akciová společnost, proti žalované: D. I., a.s., o 749.480,- Kč s příslušenstvím a o vzájemném návrhu žalované o 1.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 13/14 Cm 107/98, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. března 2006, č. j. 5 Cmo 327/2004-155, takto:

V řízení bude jako se žalovanou pokračováno se společností M. C., s.r.o.

O d ů v o d n ě n í :

Ve věci žalobkyně: V. ú. m. Z. akciová společnost, vedené proti žalované: D. I. a.s., podala žalobkyně dovolání ze dne 16. 6. 2006, doručené soudu dne 21. 6. 2006, proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci.

Po podání dovolání žalovaná společnost D. I., a.s. zanikla a byla dne 21. srpna 2006 vymazána z obchodního rejstříku. Tato obchodní společnost byla zrušena bez likvidace fúzí formou sloučení s nástupnickou společností M.C. s.r.o. Tyto skutečnosti vyplývají z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 2180 (zápis týkající se společnosti D. I., a.s.) a z výpisu obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 127090 (zápis týkající se M. C., s.r.o.).

Jelikož v průběhu dovolacího řízení ztratila žalovaná způsobilost být účastníkem řízení, přičemž její procesní nástupkyní ve shora uvedené právní věci se stala společnost M. C. s.r.o., Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 107 odst. 1 a 3 zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl tak, že v řízení bude na straně žalované pokračováno s touto společností, která se k datu 21. srpna 2006 stala právní a procesní nástupkyní žalované.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. září 2007

JUDr. Ing. Jan H u š e k

předseda senátu

Vydáno: 11. September 2007