JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 4460/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně G.M. A., a.s., zastoupené JUDr. M. N., advokátem, proti žalovanému M. J., o zaplacení částky 81 091,25 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 38 C 78/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2008 č. j. 64 Co 372/2007-91, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 10. května 2007 č. j. 38 C 78/2006-65 uložil žalovanému zaplatit žalobkyni částku 6 697,47 Kč s úroky z prodlení od 22. 7. 2005 do 31. 12. 2005, jejichž výše od 22. 7. 2005 do 31. 12. 2005 činí 8,75 % ročně, od 1. 1. 2006 do 31. 12. činí 9 % ročně, od 1. 1. 2007 do 10. 5. 2007 činí 9,5 % ročně a od 11. 5. 2007 do zaplacení odpovídá ročně výši reposazby stanovené Č.n. b. platné pro první den každého kalendářního pololetí, ve kterém trvá prodlení žalovaného, zvýšené o sedm procentních bodů (výrok pod bodem I), zamítl žalobu v části, v níž se žalobkyně domáhala po žalovaném úhrady částky 74 393,78 Kč s úroky z prodlení ve výši 0,3 % denně z částky 74 393,78 Kč od 22. 7. 2005 do zaplacení a s úroky z prodlení ve výši kladného rozdílu mezi úrokem z prodlení 0,3 % denně z částky 6 697,47 Kč od 22. 7. 2005 do zaplacení a úroky specifikovanými ve výroku I rozsudku (výrok pod bodem II) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem III).

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 17. ledna 2008 č. j. 64 Co 372/2007-91 rozsudek soudu prvního stupně v části zamítavého výroku změnil tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni dalších 63 643,70 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,75 % ročně od 22. 7. 2005 do 31. 12. 2005, ve výši 9 % ročně od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006, ve výši 9,5 % od 1. 1. 2007 a od 11. 5. 2007 do zaplacení ve výši reposazby stanovené Č. n. b. platné pro první den každého kalendářního pololetí, ve kterém trvá prodlení žalovaného, zvýšené o 7 procentních bodů, a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 8. září 2008 č. j. 38 C 78/2006-98, doručeným dne 16. září 2008, vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení a zvolil si zástupce z řad advokátů a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně žalovaného poučil, že dovolací řízení bude při nesplnění uvedených podmínek zastaveno.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení ani ve stanovené lhůtě, ani později neodstranil, ač byl o následcích nesplnění této podmínky poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat – s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje – rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 243c a § 104 odst. 2 poslední věty o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 10. prosince 2008

JUDr. Zdeněk D e s

předseda senátu

Vydáno: 10. December 2008