JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 2875/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc., a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobce M., s.r.o., zastoupeného Mgr. T. R., advokátem proti žalovanému Ing. L. P., podnikateli, o 19.200,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 27 C 125/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. července 2007, č.j. 8 Co 373/2006-69, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 3.075,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta žalobce Mgr. T. R..

O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soud v Ostravě, v záhlaví označenému, kterým byl potvrzen rozsudek pro uznání Okresního soudu v Ostravě ze dne 28. června 2004, č.j. 27 C 125/2004-21, jímž bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobci 19.200,-Kč s úrokem z prodlení ve výši 0,1% denně od 22.2.2002 do zaplacení a smluvní pokutu ve výši 3.122,- Kč, a dále na náhradě nákladů řízení částku 8.900,- Kč, není přípustné podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř., i kdyby předpoklady přípustnosti stanovené v ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (uváděném dovolatelem) byly jinak splněny. Ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. vylučuje přípustnost dovolání ve věci, v níž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20 000,- Kč a v obchodních věcech 50 000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

V předmětném sporu jde z hlediska procesního o spor mezi podnikateli o zaplacení částek, představujících nároky z kupní smlouvy podle obchodního zákoníku.

Nejvyšší soud proto dovolání – aniž ve věci nařídil jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) – jako nepřípustné odmítl (§ 243b odst. 5 věta první a § 218 písm. c) o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. když dovolání žalovaného bylo odmítnuto, takže žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady právního zastoupení, a to odměnu advokáta ve výši 2.775,- Kč podle § 3 odst. 1 bod 4., § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeden paušál hotových výdajů (k vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996Sb., ve znění pozdějších předpisů, v částce 300,- Kč, celkem tedy 3.075,- Kč, k rukám advokáta žalobce.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. srpna 2009

JUDr. František F a l d y n a , CSc.

předseda senátu

Vydáno: 19. August 2009