JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 2189/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně E. L., spol. s r. o., zastoupené JUDr. J. B., advokátem proti žalované U.J. E. P. v Ú. n. L., , o zaplacení 137.697,- Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 7 C 127/2005, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. prosince 2007, č. j. 17 Co 204/2007-110, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala blanketní dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. prosince 2007, č. j. 17 Co 204/2007-110, a to do jeho výroku I., jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. března 2007, č. j. 7 C 127/2005-95, kterým bylo v předmětné věci řízení zastaveno s tím, že po právní moci usnesení o zastavení řízení bude věc postoupena Ú. n. o. h. s. jako orgánu příslušnému.

Dovolání je v dané věci přípustné podle § 239 odst. 2 písm. a) o. s. ř., když směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř.

Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání (§ 241b odst. 3 věta první o. s. ř.).

Nejvyšší soud již v usnesení uveřejněném pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek formuloval a odůvodnil závěr, že tzv. blanketní odvolání může být doplněno o údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jen do uplynutí dovolací lhůty. Dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítne, přičemž nemůže přihlížet ani k pozdějšímu doplnění dovolání.

Od výše uvedených závěrů nemá Nejvyšší soud důvod se odchýlit ani v projednávané věci.

Jak se podává z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu obsahující řádné poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání i soudu, u něhož se podává, bylo doručeno zástupci žalobkyně 29. února 2008 (srov. doručenku u č. l. 111). Proti tomuto usnesení podala žalobkyně k poštovní přepravě 9. dubna 2008 tzv. blanketní dovolání, v němž pouze uvedla, že dovolání podává proti výroku I. s tím, že bude následně, a to do 20 dnů, odůvodněno. Dovolání nebylo ve lhůtě pro jeho podání doplněno.

Nejvyšší soud proto dovolání jako nezpůsobilé zahájit dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobkyně bylo odmítnuto a žalované podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. června 2009

JUDr. František F a l d y n a, CSc.

předseda senátu

Vydáno: 30. June 2009