JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 2113/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobkyně A. s. s. zastoupené advokátem, proti žalované B., zastoupené advokátem, , o zaplacení 2,930.426,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 Cm 84/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. prosince 2007, č.j. 2 Cmo 283/2007-91, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 12.257,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejího zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, které posléze, podáním ze dne 9. května 2008, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 12. května 2008, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. Žalovaná, jež z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu nákladů právo a je povinna nahradit žalobkyni účelně vynaložené náklady dovolacího řízení. Náklady žalobkyně sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 10.000,- Kč podle § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a z paušální částky 300,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, při připočtení 19 % daně z přidané hodnoty ve výši 1.957,- Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 27. srpna 2008

JUDr. Miroslav Gallus, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 27. August 2008