JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 1757/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně E. spol. s r. o. proti žalované Z. O., a. s. zastoupené Mgr. M. H., advokátem, o zaplacení 1,000.000,- Kč s přísl. vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 27 Cm 3/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. září 2007, č. j. 7 Cmo 41/2007-160, takto:

I. Dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. září 2007, č. j. 7 Cmo 41/2007-160, se odmítá.

II. Řízení o „dovolání“ proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. srpna 2006, č. j. 27 Cm 3/2004-128, se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, označenému v záhlaví, jímž byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. srpna 2006, č. j. 27 Cm 3/2004-128, kterým tento soud uložil žalované zaplatit žalobkyni 1,000.000,- Kč s úrokem z prodlení 0,1 % denně od 4. 11. 2003 do zaplacení a dále zaplatit na nákladech řízení 90.170,- Kč, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jelikož podmínky tohoto ustanovení nebyly v souzené věci naplněny (ve věci nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí, které by odvolací soud zrušil) a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu v potvrzujícím výroku ve věci samé nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).

Dovolatelka výslovně namítá, že řízení před soudem odvolacím i soudem prvního stupně je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, uplatňuje tedy dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., poukazujíc na to, že odvolací soud neprovedl doplňující výslech znalce v rozporu s ustanovením § 127 odst. 1 věta třetí (správně věta čtvrtá) o. s. ř.

Dovolatelka však přehlíží, že k tzv. jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, může dovolací soud přihlédnout pouze v případě přípustného dovolání (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s. ř.) a tak tomu v daném případě není. Přitom z důvodu uvedeného v § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. může dovolatel napadnout rozhodnutí odvolacího soudu jen za předpokladu, že tvrzená vada řízení je bezprostředním důsledkem koncepčního řešení otázky procesněprávní povahy; o takový případ nejde, napadá-li dovolatel pouze konkrétní procesní postup soudu, který nadto v předmětném případě nepředstavuje postup odvolacího soudu v rozporu s ust. § 127 odst. 1 věta čtvrtá v návaznosti na § 205a o. s. ř. v režimu tzv. neúplné apelace.

Z uvedených důvodů nedospěl Nejvyšší soud k závěru o zásadním právním významu napadeného rozhodnutí odvolacího soudu podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a proto – aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) – dovolání pro nepřípustnost odmítl (§ 243b odst. 5 věta první a § 218 odst. 1 o. s. ř.).

Jak vyplývá z ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. rozhodnutí soudu prvního stupně dovoláním napadnout nelze. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle § 201 o. s. ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje; občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o „dovolání“ proti rozhodnutí soudu prvního stupně podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (shodně srov. důvody usnesení Nejvyššího soudu uveřejněného pod č. 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání bylo odmítnuto přičemž žalobkyni podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady v řízení o dovolání nevznikly.

Proti tomuto rozhodnut není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. června 2009

JUDr. František F a l d y n a , CSc.

předseda senátu

Vydáno: 30. June 2009