JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 1615/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobkyně K. l., a.s., proti žalované C. s.r.o. v likvidaci, zastoupené advokátem, o zaplacení 35.391,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 Cm 63/97, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. června 2003, č.j. 11 Cmo 302/2002-105, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 31. ledna 2008, doručeným Městskému soudu v Praze dne 4. února 2008, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. března 2005 – dále též jen „o. s. ř“(srov. bod 3. článku II., části první, zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. Žalovaná, jež z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu nákladů právo a žalobkyni podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 10. června 2008

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu

Vydáno: 10. June 2008