JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 1601/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobce Ing. M. M., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) J. T., 2) PhDr. V. O. a 3) K. O., všech zastoupených advokátem, o zaplacení 2,108.029,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha – východ pod sp. zn. 12 C 95/99, k dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. prosince 2007, č. j. 31 Co 499/2007-313, 31 Co 507/2007-313, takto:

Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. prosince 2007, č. j. 31 Co 499/2007-313, 31 Co 507/2007-313, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu Praha – východ ze dne 13. února 2007, č. j. 12 C 95/99-243, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 4. května 2007, č. j. 12 C 95/99-250, se odkládá do doby nabytí právní moci rozhodnutí o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaní, který podali dovolání do rozsudku odvolacího soudu, v záhlaví označeného, současně navrhli, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadeného rozsudku.

Podle § 243 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů) před rozhodnutím o dovolání může soud, který o něm má rozhodnout, odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

V daném případě Nejvyšší soud usoudil, že okamžitým výkonem napadeného rozhodnutí (ve spojení s rozhodnutím soudu prvního stupně) by mohli být žalovaní, zejména první žalovaný, neodůvodněně poškození. Proto rozhodl o odložení vykonatelnosti do doby nabytí právní moci rozhodnutí o dovolání, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení shora.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. srpna 2008

JUDr. František F a l d y n a, CSc.

předseda senátu

Vydáno: 06. August 2008