JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 1417/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně S. v. a k., a . s., zastoupené JUDr. I. J., advokátem proti žalované Z. s. a. s. Ú. n. L., zastoupené Mgr. F. N., advokátem o zaplacení 1,084.073,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 19 Cm 127/2006, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2007, č. j. 11 Cmo 141/2007-78, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze, v záhlaví označeném, jímž byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. února 2007, č. j. 19 Cm 127/2006-64, kterým soud prvního stupně uložil žalované zaplatit žalobci 1,084.073,- Kč s úrokem z prodlení 18,25 % p. a. od 20. 5. 2005 a dále jí nahradit náklady řízení, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu – dále též jen „o. s. ř.“, jelikož podmínky tohoto ustanovení nebyly v souzené věci naplněny (ve věci nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí, které by odvolací soud zrušil) a dovolací soud je neshledal přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu v potvrzujícím výroku ve věci samé nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).

Jelikož ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 věta první o. s. ř. je dovolací soud nejen vázán uplatněným dovolacím důvodem, nýbrž i tím, jak jej dovolatelka obsahově svými dovolacími námitkami vymezila, jsou pro úsudek, zda rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam či nikoli, relevantní jen ty právní otázky (z těch, na kterých rozhodnutí spočívá), jejichž posouzení odvolacím soudem dovolatelka v rámci dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. napadla, resp. jejichž řešení v dovolání zpochybnila (srov. shodně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 7, ročník 2004, pod č. 132).

Námitky dovolatelky však zpochybňují vymáhaný nárok žalobkyně na zaplacení vodného a stočného za období od 17.. 2. 2004 do 30. 4. 2005 pouze z hlediska provádění a hodnocení důkazů a učinění skutkových zjištění (skutkového stavu) zvláště z pohledu správnosti měření spotřeby vody, přesnosti vodoměru a jeho přezkoušení ve vztahu k opotřebení, správnosti osvědčení o přezkoušení měřidla a dalších technických otázek, jakož i provádění dalších důkazů včetně případného dalšího znaleckého posudku o správnosti měření vodoměru ad. Z hlediska těchto námitek nelze usuzovat na zásadní právní význam rozhodnutí odvolacího soudu, protože jde o námitky, jež nejsou způsobilé založit přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Tyto námitky rovněž nelze obsahově podřadit dovolacímu důvodu nesprávného právního posouzení věci, který jako jediný lze uplatnit v případě přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Za situace, kdy dovolací soud z hlediska uplatněných dovolacím námitek neshledal ani existenci jiných okolností, které by činily napadené rozhodnutí v potvrzujícím výroku ve věci samé zásadně právně významným, včetně případného rozporu s hmotným právem, nutno uzavřít, že dovolání žalované směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Nejvyšší soud proto dovolání, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), pro nepřípustnost odmítl (§ 243b odst. 5 věta první a § 218 písm. c) o. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když žalovaná, jejíž dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu nákladů právo a žalobkyni podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. června 2009

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu

Vydáno: 24. June 2009