JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 123/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobkyně T., spol. s r.o., proti žalovanému J. Ř., zastoupenému advokátem, o zaplacení 45 223,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 8 C 92/98, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. října 2006, č.j. 17 Co 58/2006-92, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, jímž bylo rozhodnuto o jeho vstupu do řízení na místo žalované H. J. (dříve Ř.), které posléze, podáním ze dne 12. prosince 2007, doručeným Okresnímu soudu v Teplicích dne 17. prosince 2007, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. Žalovaný, jenž z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu nákladů právo a žalobkyni podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 11. června 2008

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu

Vydáno: 11. June 2008