JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 1159/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse, v právní věci žalobkyně Č. r. – M. f., proti žalované P. a f., a.s., o určení výše pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 12 Cm 166/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25.7.2007, č.j. 9 Cmo 3/2007-53, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v záhlaví označené věci, v níž jako původní žalobce vystupoval F.n. m. Č. r., rozsudkem ze dne 25.7.2007, č.j. 9 Cmo 3/2007-53, tak, že potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.10.2006, č.j. 12 Cm 166/2005-38, ve výroku II. (jímž byla zamítnuta žaloba na určení, že žalobkyně má za úpadcem pohledávku z nezaplacené kupní ceny a úroku z prodlení s placením kupní ceny podle kupní smlouvy ze dne 1.9.1993 ve výši 373.501.891,35 Kč) a ve výroku III. (jímž bylo rozhodnuto o nákladech řízení), a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále též „o.s.ř.“) a důvodnost o ustanovení § § 241 odst. 2 písm. b) o.s.ř. s tím, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Podle názoru dovolatelky odvolací soud pochybil v označení účastníka řízení, jehož se dopustil tím, že jako žalobkyni uvedl Č. r. – Ú. p. z.s. v. v. m., ačkoli dohodou ze dne 14.3.2006 byla ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 201/2002 Sb. Ministerstvem financí ČR svěřena Ú.p. z. s. v. v. m. toliko procesněprávní způsobilost v daném soudním řízení, přičemž hmotněprávní odpovědnost státu v oblasti svěřené do působnost jmenovaného ministerstva zůstala nedotčena.

V průběhu dovolacího řízení byl usnesením Krajského soudu Ostravě ze dne 8.4.2008 sp. zn. 8K 200/95, jež nabylo právní moci dne 7.5.2008, zrušen konkurs na majetek úpadce společnosti P. a f., a.s., a to po splnění rozvrhového usnesení. Dne 17.9.2008 byla společnost P. a f., a.s., vymazána z obchodního rejstříku (srov. úplný výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 931).

Vzhledem ke zrušení konkursu podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKV“), pokračoval Nejvyšší soud v dovolacím řízení s žalovanou společností P. a f., a.s., když ve smyslu ustanovení § 45 odst. 1 ZKV zrušením konkursu zanikly účinky prohlášení konkursu uvedené v § 14 odst. 1 písm. a) až e), g), i) a l) ZKV.

Podle ustanovení § 107 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jestliže účastník ztratí způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda má řízení zastavit nebo přerušit, anebo zda v něm může pokračovat. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5 věta první).

Podle ustanovení § 243c o. s. ř. pro řízení u dovolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného; ustanovení § 92 a § 95 až § 99 a § 107a o. s. ř. však pro řízení u dovolacího soudu neplatí.

V posuzovaném případě došlo ke dni 17.9.2008 k výmazu společnosti P. a f., a.s. z obchodního rejstříku, a to v důsledku zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení [srov. ustanovení § 68 odst. 1 a odst. 3 písm. f) obchodního zákoníku].

Protože žalovaná výmazem z obchodního rejstříku ztratila způsobilost mít práva a povinnosti a rovněž způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.), a to bez právního nástupce, Nejvyšší soud pro tento neodstranitelný nedostatek podmínky řízení dovolací řízení podle ustanovení § 243c a § 107 odst. 5 věty první o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů řízení nebylo rozhodnuto, protože po zániku společnosti zde není subjekt, jemuž (případně v jehož prospěch) by bylo možné náhradu nákladů řízení uložit.

Dovolací soud s přihlédnutím k námitce žalobkyně obsažené v dovolání upřesnil označení žalobkyně v záhlaví svého usnesení tak, aby vyjadřovalo skutečnost, že za žalobkyni Č. r. vystupuje před soudem ve smyslu § 21a odst. 1 písm. a) o.s.ř. na základě dohody uzavřené dle § 6 odst. 1 zákona č. 201/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ú.p.z. s. v. v. m.; M. f. však zůstává ve smyslu § 21 odst. 4 citovaného zákona organizační složkou státu příslušnou hospodařit s majetkem, kterého se řízení týká (obdobně srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9.4.2008, sp. zn. 28 Cdo 4011/2007).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. dubna 2009

JUDr. František F a l d y n a, CSc.

předseda senátu

Vydáno: 16. April 2009