JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 84/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci navrhovatele J. H. proti České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o částečný invalidní důchod, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 Ca 32/2002, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 Ca 32/2002, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. dubna 2002

JUDr. Karel Podolka,v. r.

předseda senátu

Vydáno: 09. April 2002