JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 74/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z JUDr. Františka Duchoně a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce Města K., zast. advokátem, proti žalované Č. s., a. s., o vydání bezdůvodného obohacení, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 29 Cm 468/98, o návrhu žalovaného na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě, t a k t o :

Věc Městského soudu v Praze sp. zn. 29 Cm 468/98 se přikazuje Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze předložil v záhlaví uvedenou věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o návrhu žalovaného na její přikázání Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti, protože u zmíněného soudu jsou vedena další dvě řízení s pohledávkou žalobce přímo související a žalobce se v nich dovolává stejných důkazů.

Městský soud v Praze zaslal žalobci výzvu, aby se vyjádřil k návrhu na delegaci s upozorněním, že pokud se do 10ti dnů nevyjádří, bude předpokládat, že s přikázáním věci Krajskému soudu v Ostravě souhlasí. Na uvedenou výzvu žalobce nereagoval.

Nejvyšší soud považuje ve věci za naplněny podmínky pro přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 Občanského soudního řádu, proto jako soud nejblíže společně nadřízený oběma soudům rozhodl jak uvedeno ve výroku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 11. dubna 2002

JUDr. František Duchoň, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 11. April 2002