JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 5/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Duchoně a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky v právní věci oprávněného R. I. P. s. r. o., zast. advokátem, proti povinnému R. N., o návrhu na prohlášení majetku, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 11 Nc 2516/2001, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou sp. zn. 11 Nc 2516/2001 se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 10.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou předložil v záhlaví uvedenou věc Nevyššímu soudu s návrhem na její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 10 z důvodu vhodnosti, protože povinný má sice trvalý pobyt na shora uvedené adrese, ale zdržuje se v P., V. 40. Oprávněný s přikázáním věci souhlasil, povinný se nevyjádřil.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou splněny podmínky pro přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 10 z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 Občanského soudního řádu, Nejvyšší soud, jako soud nejblíže společně nadřízený oběma soudům, rozhodl jak uvedeno ve výroku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 11. dubna 2002

JUDr. František Duchoň, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 11. April 2002