JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 291/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně M. P., proti žalované České republice - České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o dílčí vdovský důchod, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 181/2002, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 181/2002 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze předložil v záhlaví uvedenou věc Nejvyššímu soudu České republiky s návrhem na přikázání věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Ostravě s odůvodněním, že žalobkyně má bydliště v P. r.

Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 věta druhá občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) zaslal Městský soud v Praze účastníkům řízení výzvu, aby se vyjádřili k návrhu na delegaci k jinému soudu s upozorněním, že pokud se ve lhůtě 2 týdnů od doručení dotazu nevyjádří, předpokládá se (§ 101 odst. 4 o. s. ř.), že k delegaci věci Krajskému soudu v Ostravě nemají námitky. Žalobkyni byla doručena výzva 4. listopadu 2002, žalované pak 1. listopadu 2002. Žalobkyně ani žalovaná se k výzvě soudu ve stanovené lhůtě nevyjádřily.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být přikázána věc jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožňují hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Zpravidla se delegací vhodnou předchází nutnosti dožádání.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou splněny podmínky pro přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 a 3 o. s. ř., Nejvyšší soud České republiky, jako soud nejblíže nadřízený oběma soudům, vyhověl návrhu a rozhodl jak uvedeno ve výroku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. března 2003

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 19. March 2003