JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 28/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z JUDr. Františka Duchoně a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky v právní věci navrhovatele Š. K. proti odpůrci České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o starobní důchod, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 247/2001, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc Městského soudu v Praze sp. zn. 27 Ca 247/2001 se přikazuje Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze předložil v záhlaví uvedenou věc Nejvyššímu soudu s návrhem na její přikázání Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti, protože navrhovatel má svoje bydliště ve Slovenské republice. Městský soud v Praze zaslal účastníkům výzvu k vyjádření s tím, že pokud se do 10ti dnů nevyjádří, bude předpokládat, že s přikázáním věci Krajskému soudu v Ostravě souhlasí. Na uvedenou výzvu žádný z účastníků nereagoval.

Za situace, kdy předmětem navrhovatelových výhrad je skutečnost, že při vyměřování starobního důchodu nebylo přihlédnuto k jeho plnému invalidnímu důchodu, přiznanému po práci na dole Č. K. a že jeho bydliště je nepoměrně bližší Ostravě než Praze, považuje Nejvyšší soud naplněny podmínky pro přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 Občanského soudního řádu. Proto Nejvyšší soud, jako soud nejblíže společně nadřízený oběma soudům, rozhodl jak uvedeno ve výroku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 11. dubna 2002

JUDr. František Duchoň, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 11. April 2002