JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 268/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po F. H., za účasti České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ústí n/Labem, Mírové nám. 36, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. D 920/2002, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. D 920/2002, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Brno – venkov.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. listopadu 2002

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 28. November 2002