JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 258/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., ve věci navrhovatelky M. A., zast. advokátkou, proti odpůrci P. A. C., v řízení o rozvod manželství, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 9 C 67/2001, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, nyní vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 9 C 67/2001, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 8.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatelka, která je občankou České republiky, se návrhem ze dne 12.4.2001 domáhá rozvodu manželství, které uzavřela dne 3.4.1999 na Obvodním úřadě v Praze 1 s odpůrcem, který je občanem Irské republiky.

Podle zjištění soudu nemá ani jeden z účastníků obecný soud na území České republiky a místní příslušnost soudu nelze určit ani podle ust. § 88 písm. a) o.s.ř. Navrhovatelka sice uvedla jako své bydliště adresu na P., N. 16/149, avšak bylo zjištěno, že na této adrese nebydlí.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Ve věcech manželských, jde-li o vztah s mezinárodním prvkem, zejména v řízení o zrušení manželství rozvodem, je pravomoc českých soudů podle § 38 odst. 1 zák.č. 97/1963 Sb., ve znění novel, dána tehdy, je-li alespoň jeden z manželů českým občanem.

Z uvedeného je proto patrné, že v posuzované věci je pravomoc českých soudů dána a chybí zde podmínky pro určení místní příslušnosti.

Nejvyšší soud s ohledem na to, že jsou splněny podmínky stanovené v § 11 odst. 3 o.s.ř. určil, že předmětnou věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 8, a to

2

s přihlédnutím k tomu, že v obvodu tohoto soudu navrhovatelka uváděla své poslední bydliště.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. ledna 2003

JUDr. Ing. Jan Hušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 15. January 2003