JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 219/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce L., a.s., zastoupené advokátem, proti žalované V. V. K. P. P. I. C. D. D., o zaplacení 702.306 EURO s příslušenstvím, o návrhu žalobce na určení místní příslušnosti, takto:

Místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci o zaplacení částky 702.306 EURO s příslušenstvím mezi účastníky se určuje Městský soud v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se domáhá určení místní příslušnosti soudu ve smyslu § 11 odst. 3 o.s.ř. pro řízení o žalobě, kterou se po žalovaném bude domáhat zaplacení částky v záhlaví uvedené z titulu náhrady škody. Odkázal na obsah smlouvy o výhradním prodeji, uzavřené mezi účastníky dne 11.1.1999, kde bylo m.j. dohodnuto, že jejich vzájemné vztahy se budou řídit právem České republiky a že v případě sporu je příslušný obchodní soud České republiky. Ačkoli pravomoc soudů ČR je dána uvedeným smluvním ujednáním, žalobce nezjistil podmínky, z nichž by místní příslušnost konkrétního soudu ČR spor projednat vyplývala.

Z obsahu smlouvy o výhradním prodeji uzavřené mezi účastníky dne 11.1.1999 v P., předložené žalobcem, plyne, že podle článku IV/4. m.j. „Smluvní strany

si dohodly, že vzájemné vztahy se řídí právem ČR a v případě sporu je příslušný obchodní soud ČR.“

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě účastníci založili pravomoc soudů České republiky smlouvou ze dne 11.1.1999. Taková smlouva nemusí obsahovat označení místně příslušného soudu určeného státu. Jestliže účastníci dohodou založili pravomoc českých soudů, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, jak je tomu v rozhodované věci, postupuje se podle § 11 odst. 3 o.s.ř.

Nejvyšší soud proto určil místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci Městský soud v Praze, v jehož obvodu má sídlo žalobce a mezi účastníky byla též uzavřena dne 11.1.1999 smlouva o výhradním prodeji, zakládající m.j. věcnou pravomoc soudů České republiky.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. listopadu 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 19. November 2003