JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 193/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce J. V., jako správce konkursní podstaty úpadce M., spol. s r. o., zastoupeného advokátkou, proti žalované S. T., s. r. o., za níž jedná jednatel společnosti JUDr. L. B., o vyklizení nemovitostí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 47 C 349/2000, o návrhu na vyloučení soudců Nejvyššího soudu ČR, takto:

Řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

U Obvodního soudu pro Prahu 4 je pod sp. zn. 47 C 349/2000 vedeno řízení o žalobě, v níž se žalobce domáhá proti žalované společnosti vyklizení nemovitostí zahrnutých do konkursní podstaty.

Usnesením ze dne 23. listopadu 2000, č. j. 47 C 349/2000-14, přerušil soud prvního stupně řízení do pravomocného skončení řízení, vedeného u tehdejšího Krajského obchodního soudu v Praze pod sp. zn. 21 Cm 114/2000. K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 26. března 2001, č. j. 51 Co 25/2001-22, usnesení soudu prvního stupně ohledně nemovitostí zapsaných na LV č. 1322 pro katastrální území M., obec H. m. P., potvrdil; ohledně nemovitostí zapsaných na LV č. 1552 pro katastrální území M., obec H. m. P., usnesení soudu prvního stupně zrušil a v tomto rozsahu vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání žalovaného, které podal proti části rozhodnutí soudu druhého stupně, kterým bylo zrušeno usnesení soudu prvního stupně a věc vrácena k dalšímu řízení, odmítl Nejvyšší soud ČR usnesením ze dne 18. září 2001, č. j. 29 Odo 457/2001– 47, jako nepřípustné. Usnesení nabylo právní moci doručením dne 14. listopadu 2001. Ve vztahu k tomuto usnesení dovolacího soudu žalovaný navrhl podáním ze dne 19. 11. 2001 doplnění jmen soudců do záhlaví usnesení o odmítnutí dovolání a současně požádal o vyloučení v podání uvedených soudců Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 28. května 2002, č. j. 29 0do 457/2001-70, návrh na opravu usnesení zamítl. Současně v rozhodnutí uvedl, že o návrhu na vyloučení soudců podle § 14 a násl. o. s. ř. lze rozhodnout jen v řízení o věci samé, nikoli v rámci rozhodování o návrhu na opravu rozhodnutí.

Podáním ze dne 2. července 2002 žalovaný opětovně navrhuje vyloučení soudců Nejvyššího soudu ČR, a to JUDr. Ivany Štenglové, JUDr. Ing. Jana Huška (nepřesně uvedeno příjmení Hruška), JUDr. Zdeňka Krčmáře, JUDr. Františka Faldyny, CSc. (uvedeno Foldyny) a JUDr. Elišky Wagnerové, Ph.D. (není v současné době soudkyní Nejvyššího soudu ČR), kteří podle názoru žalovaného nebyli podle rozvrhu práce příslušní v dané věci vydávat rozhodnutí s tím, že o jeho prvním návrhu nebylo řádně rozhodnuto.

Podle § 14 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vznesená námitka podjatosti způsobuje, že v řízení o věci samé nesmí být soudci, proti nimž byla námitka podjatosti vznesena, činěny žádné další úkony, vyjma úkonů neodkladných. Soudci, jimž projednání a rozhodnutí věci přísluší, jsou povinni vyčkat až do rozhodnutí o námitce podjatosti.

Podle § 16 odst. 1 věta druhá o vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

V dané věci skončilo dovolací řízení u Nejvyššího soudu ČR vydáním usnesení ze dne 18. září 2001, č. j. 29 Odo 457/2001-47, o odmítnutí dovolání, které nabylo právní moci dne 14. 11. 2001. Návrh žalovaného na vyloučení soudců Nejvyššího soudu je tak podáván již po skončení tohoto dovolacího řízení.

Vzhledem k výše uvedenému, Nejvyšší soud ČR shledal, že pro posouzení návrhu na vyloučení soudců Nejvyššího soudu ČR nejsou za tohoto stavu dány podmínky řízení. Proto podle § 104 odst. 1 věta prvá o. s. ř., ve spojení s § 243c odst. 1 téhož zákona, řízení o návrhu na vyloučení soudců zastavil pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2002

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 26. November 2002