JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 186/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. ing. Jana Huška a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po zemřelém S. S., vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 65 D 673/2002, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 65 D 673/2002 se přikazuje Okresnímu soudu v Třebíči.

O d ů v o d n ě n í :

Ve smyslu ust. § 169 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. listopadu 2002

JUDr. ing. Jan Hušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 06. November 2002