JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 169/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Karla Podolky, v právní věci žalobce D. p. h. m. P., a. s., zastoupeného advokátem, proti žalovanému A. T., o zaplacení 208,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 14 C 1630/99, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc Okresního soudu v Hodoníně sp. zn. 14 C 1630/99 se přikazuje z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Hodoníně předložil v záhlaví uvedenou věc Nejvyššímu soudu ČR s návrhem na její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 2 z důvodu vhodnosti, neboť žalovaný má sice trvalý pobyt na shora uvedené adrese, ale bydlí a zdržuje se na adrese P., tedy v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 2, když žalobce rovněž sídlí v P.

Žalobce s přikázáním věci souhlasil. Žalovanému Okresní soud v Hodoníně zaslal ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 věta druhá občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) výzvu, aby se vyjádřil k návrhu na delegaci věci k jinému soudu a současně k jeho důvodům s upozorněním, že pokud se do 10 dnů nevyjádří, předpokládá se (§ 101 odst. 4 o. s. ř.), že s přikázáním věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2 souhlasí. Uvedená výzva byla žalovanému doručena 17. června 2002, žalovaný však na ni ve stanovené lhůtě nereagoval.

Důvody vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. jsou zpravidla také okolnosti, které umožní hospodárnější a rychlejší nebo po skutkové stránce důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.

Vzhledem k tomu, že v dané věci takové okolnosti nastaly, jsou tím splněny podmínky pro přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2 z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Proto Nejvyšší soud ČR, jako soud nejblíže společně nadřízený oběma soudům, rozhodl jak uvedeno ve výroku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. září 2002

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Vydáno: 26. September 2002