JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 150/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Ing. Jana Huška a JUDr. Karla Podolky, v právní věci žalobkyně Š. V., proti žalovanému L. V., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 7 C 95/2002, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 7 C 95/2002 se přikazuje podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Trutnově předložil v záhlaví uvedenou věc Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalobkyně na přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti. Žalobkyně svůj návrh odůvodnila tím, že se odstěhovala natrvalo ze společného bydliště, které měla s manželem v T., a nyní žije v B., se svými dvěma nezletilými dětmi, devítiměsíční dcerkou a desetiletým synem, který je těžce zdravotně postižený a vyžaduje celodenní péči. Od narození syna není zaměstnána, pobírá pouze dávky sociálního zabezpečení a výživné na syna. Vzhledem k její složité rodinné situaci by pro ni bylo velice obtížné dojíždět k soudu do Trutnova.

Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 věta druhá občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) zaslal Okresní soud v Trutnově žalobci výzvu, aby se vyjádřil k návrhu na delegaci k jinému soudu a současně k důvodům, které pro delegaci uvedla žalobkyně, s upozorněním, že pokud se do 10 dnů nevyjádří, předpokládá se ( § 101 odst. 4 o. s. ř.), že s přikázáním věci Městskému soudu v Brně souhlasí. Uvedená výzva byla žalobci doručena 17. května 2002, žalobce však na ni ve stanovené lhůtě nereagoval.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou splněny podmínky pro přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 a 3 o. s. ř., Nejvyšší soud, jako soud nejblíže společně nadřízený oběma soudům, vyhověl návrhu žalobkyně a rozhodl jak uvedeno ve výroku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. července 2002

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Vydáno: 04. July 2002