JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 120/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně B. P., zastoupené advokátkou, proti žalovanému J. P., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 19 C 324/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 19 C 324/2001, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. června 2002

JUDr. Karel Podolka,v. r.

předseda senátu

Vydáno: 03. June 2002