JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 119/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce M. V., proti žalované R. b. p., zdravotní pojišťovně, o 100.000,- Kč, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 23 C 71/2005, o vyloučení soudce, takto:

Soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. V. B. není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp.zn.

1 Co 265/2005 a 1 Co 266/2005.

O d ů v o d n ě n í :

V průběhu řízení žalobce navrhl vyloučení soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. V. B. Namítá, že JUDr. B. na pokračování vymýšlí nepřátelské kroky vůči jeho osobě, protože označil vedení své kauzy tímto soudcem za podjaté a že navedl soudkyni JUDr. S., aby mu v řízení před soudem prvního stupně udělila pořádkovou pokutu.

Soudce JUDr. V. B., předseda senátu Vrchního soudu v Olomouci,

ve vyjádření k této námitce uvedl, že k věci, účastníkům ani zástupcům nemá žádný vztah. Poukázal na to, že námitky žalobce směřují do jeho postupu v tomto i jiných řízeních.

Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci a přísedící vyloučení z projednávání

a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle § 14 odst. 4 o.s.ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

O takový případ jde v souzené věci. Žalobcova námitka o tom, že jmenovaný soudce postupoval v řízení způsobem, který pokládá za nesprávný, není podle ustanovení § 14 odst. 4 o.s.ř. způsobilým důvodem k jeho vyloučení.

Z obsahu spisu ani z vyjádření ve výroku uvedeného soudce Vrchního soudu v Olomouci pak rovněž nevyplývají žádné skutečnosti, jež by zakládaly důvod pochybovat o jeho nepodjatosti ve smyslu § 14 odst. 1 o.s.ř. Takovým důvodem pak nemůže být ani skutečnost, že řízení probíhá způsobem, který neodpovídá představám žalobce.

Nejvyšší soud ČR proto rozhodl, že soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. V. B., jemuž podle rozvrhu práce přísluší ve věci rozhodnout, není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 21. June 2006