JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 118/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci oprávněné Č. k. p., proti povinnému J. K., zast. I. K., vedoucí soudní kanceláře Okresního soudu v Berouně, o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp.zn. 11 Nc 3975/2005, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, dosud vedenou u Okresního soudu v Berouně pod sp.zn. 11 Nc 3975/2005, projedná a rozhodne Okresní soud v Berouně.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Berouně usnesením ze dne 7. března 2006, č.j. 11 Nc 3975/2005-14, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude spis postoupen ve smyslu ust. § 11 odst. 3 o.s.ř. Nejvyššímu soudu ČR. V odůvodnění uvedl, že nelze určit místní příslušnost soudu podle § 45 odst. 2 věty prvé exekučního řádu, neboť místo pobytu povinného není známo.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ust. § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště

na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je přitom zřejmé, že nelze zjistit soudu povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť není známo bydliště povinného ani místo, kde se zdržuje v České republice, ani jeho majetek.

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v ust. § 11 odst. 3 o.s.ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že místně příslušným určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno a který vydal platební rozkaz ze dne 28.3.2002, č.j. 6 C 52/2002-22, jehož exekuce se v tomto řízení oprávněná domáhá, a kde je vůči povinnému veden i další výkon rozhodnutí pod sp.zn. E 1158/2000.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 21. June 2006