JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 113/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci oprávněné Obce K., proti povinné M. P., o exekuci, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp.zn. 16 Nc 3782/2003, o návrhu povinné na zastavení výkonu rozhodnutí, takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.

II. Věc se postupuje k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Chebu.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podáním adresovaným Nejvyššímu soudu ČR se domáhá zastavení exekuce nařízené usnesením Okresního soudu v Chebu ze dne 15. dubna 2003, č.j. 16 Nc 3782/2003-6, z důvodů v návrhu blíže uvedených.

Označeným usnesením Okresní soud v Chebu nařídil ve smyslu § 44 zák.

č. 120/2001 Sb. exekuci vykonatelných rozhodnutí v něm uvedených k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 462.300,- Kč s 3 % úrokem z prodlení od 1.10.1993 do 14.7.1994 a se 16 % úrokem z prodlení od 15.7.1994 do zaplacení, nákladů předcházejících výkonů rozhodnutí ve výši 30.177,- Kč a k uspokojení nákladů exekuce. Provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. J. D.

K projednání a rozhodnutí o návrzích na zastavení exekuce však není věcně příslušným Nejvyšší soud; věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni je okresní soud (§ 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb.). Věc pak byla postoupena Okresnímu soudu v Chebu, který vydal rozhodnutí o nařízení exekuce, jejíhož zastavení se povinná domáhá.

Z vyložených důvodů Nejvyšší soud rozhodl způsobem ve výroku uvedeným

(§ 104a odst. 1, 4, 6, a 7 o.s.ř.).

V Brně dne 15. června 2006

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 15. June 2006