JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Nd 110/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce V. V., proti žalované Č. r., jednající prostřednictvím Městského státního zastupitelství v P., zastoupené advokátem, o ochranu osobnosti, vedené

u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 64/2003, o vyloučení soudců, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř., JUDr. N. Ž., Mgr. D. J., JUDr. J. M., JUDr. Y. S., Mgr. M. K. a Mgr. J. Č. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchní soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 3/2006.

O d ů v o d n ě n í :

Ve stadiu odvolacího řízení u Vrchního soudu v Praze ve věci vedené pod sp. zn. uvedenou ve výroku navrhl žalobce vyloučení všech soudců Vrchního soudu v Praze

pro jejich podjatost. V odůvodnění návrhu uvádí, že na tomto soudu působí soudkyně JUDr. R. V., jejíž podjatost vůči sobě dovozuje a zdůvodňuje, a k níž mají ostatní soudci vztah, ať vědomý či nevědomý.

Členky senátu Vrchního soudu v Praze 1 Co, který je podle rozvrhu práce příslušný k projednání věci, JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř., JUDr. N. Ž. a Mgr. D. J. se shodně vyjádřily tak, že k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům nemají žádný vztah a nejsou jim známy žádné okolnosti, které by je vylučovaly z projednání a rozhodnutí věci.

Obdobně se vyjádřili členové senátu 3 Cmo téhož soudu, který podle rozvrhu práce zastupuje senát 1 Co, JUDr. J. M., JUDr. Y. S.,

Mgr. M. K. a Mgr. J. Č.

Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání

a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

V projednávané věci se však o takový případ nejedná. Z obsahu spisu ani z vyjádření soudců, kteří jsou členy senátu, jemuž přísluší podle rozvrhu práce ve věci rozhodnout, resp. který tento senát podle rozvrhu práce zastupuje, nevyplývají žádné skutečnosti, jež by zakládaly důvod pochybovat o nepodjatosti těchto soudců ve smyslu § 14 odst. 1 o.s.ř. Žádné skutečnosti ohledně poměru uvedených soudců k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům, pro něž by tu byl důvod pochybovat o jejich nepodjatosti ve smyslu cit. ustanovení, ostatně neuvádí ani žalobce.

Nejvyšší soud ČR proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Praze ve výroku vyjmenovaní nejsou v souzené věci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. června 2006

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 15. June 2006