JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 934/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce Mgr. Ing. I. H., advokáta, správce konkursní podstaty úpadce H., s. r. o., za účasti Mgr. R. K., advokáta, zvláštního správce konkursní podstaty úpadce Z. B., a. s., o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 35 C 11/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne

22. listopadu 2005, č. j. 1 Co 70/2005 - 68, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 20. 12. 2004, č. j. 35 C 11/2004 - 50, zamítl žalobu, „aby vklad vlastnického práva pro H., s. r. o, na základě kupní smlouvy ze dne 17. 12. 2002 byl povolen“, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 22. 11. 2005,

č. j. 1 Co 70/2005 - 68, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že soud nahrazuje rozhodnutí Katastrálního úřadu B. ze dne 23. 12. 2003, sp. zn. V-2576/2003 - 702 - 6, tak, že vklad vlastnického práva k nemovitostem - pozemek parc. č. 1118/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1258 m2, budova čp. 248 - průmyslový objekt

na parcele č. 1118/1, pozemek parc. č. 1118/2 - ostatní plocha o výměře 636 m2 a budova bez č.p./č.e. - průmyslový objekt na parcele č. 1126, zapsaných u Katastrálního úřadu B. na listu vlastnictví č. 647 pro k. ú. Z., obec B., okres B. podle uzavřené kupní smlouvy ze dne 17. 12. 2002 ve prospěch žalobce, se povoluje, a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal účastník řízení dovolání, které podáním ze dne 12. 9. 2006 vzal výslovně zpět, a k tomuto úkonu se připojil též

Mgr. M. K., správce konkursní podstaty úpadce.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, a § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť účastník řízení sice zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalobci v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2006

JUDr. Olga Puškinová, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 25. September 2006