JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 863/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobců

1) M. D. a 2) Ing. M. D., proti žalovanému Statutárnímu městu B., o nařízení předběžného opatření, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn.

15 C 53/2002, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. srpna 2005, č. j. 13 Co 225/2005 - 134, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně usnesením ze dne 1. 12. 2004, č. j. 15 C 53/2002 - 136, zastavil řízení o návrhu žalobců na nařízení předběžného opatření, „aby v Katastru nemovitostí B. bylo nařízeno, aby v zápise vlastnických práv katastru nemovitostí doplnil

u nemovitosti S. 5, B., katastrální území č. 610330 S. č.p. 530, pozemku

č. 35 a 36, vše Katastrálním území S., poznámku, kterou se omezuje oprávnění vlastníka nemovitosti, nebo jiného oprávněného nakládat s předmětem práva zapsaným v katastru“, a dále rozhodl, že po právní moci usnesení bude tato věc postoupena „Katastrálnímu úřadu B.“.

K odvolání žalobců Krajský soud v Brně usnesením ze dne 30. 8 2005, č. j.

13 Co 225/2005 - 134, usnesení soudu prvního stupně ve výroku o zastavení řízení potvrdil

a dále jej změnil „pouze“ tak, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Katastrálnímu úřadu pro J. kraj, Katastrálnímu pracovišti B.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali žalobci dne 22. 11. 2005 dovolání, doplněné podáním ze dne 30. 11. 2005, v němž vyjádřili nesouhlas s rozhodnutími soudů obou stupňů.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnými osobami, účastníky řízení, ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., dospěl po přezkoumání věci k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání

do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, jež je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podali žalobci dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž byli při tomto úkonu zastoupeni advokátem, a nebylo ani tvrzeno, že by měli právnické vzdělání. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 27. 12 . 2005, č. j. 15 C 53/2002 - 145, byli žalobci vyzváni, aby „doplnili dovolaní ze dne 22. 11. 2005, ve znění doplňku ze dne 30. 11. 2005, písemně dvojmo do 14 dnů o podstatné náležitosti dovolání podle § 42 odst. 4, § 241 odst. 1 o. s. ř. a § 241a odst. 1 o. s. ř., s tím, že zejména žalobci musejí být pro dovolací řízení zastoupeni advokátem“, musejí uvést, proti kterému rozhodnutí dovolání směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě, které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, čeho se dovolatelé domáhají (dovolací návrh), případně zda žádají o ustanovení zástupce podle § 30 odst. 1, 2 o. s. ř. Dále byli žalobci poučeni o tom, že nebude-li dovolaní ve stanovené lhůtě doplněno a pro tento nedostatek soud nebude moci v řízení pokračovat, soud dovolání odmítne, čímž je řízení skončeno. Toto usnesení bylo žalobcům doručeno dne 4. 1. 2006.

Přestože žalobci byli o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení poučeni, advokáta si ani dodatečně nezvolili, a netvrdili, že by měli právnické vzdělání. Na výzvu soudu prvního stupně v usnesení ze dne 27. 12 . 2005, č. j. 15 C 53/2002 - 145, reagovali jen „vyjádřením“ ze dne 18. 1. 2006, v němž mimo jiné - stejně jako v dovolání - uvedli, že dovolání „podávají sami, bez zastoupení advokátem s tím, že trvají na tom, aby i v této souvislosti byla plně uznána jejich právní osobnost“. Podle jejich názoru „toto právo doložili citací čl. 16 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a dále podepřeli citací čl. 10 Všeobecné deklarace lidských práv“, které jsou vyššími právními normami, než ust.

§ 241 odst. 1 o. s. ř., což dovozují i z čl. 10 Ústavy České republiky.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani dodatečně přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud řízení

o dovolání žalobců podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. května 2006

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 04. May 2006