JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 838/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce P. K., proti žalované České republice – Úřadu práce v D., zastoupené advokátem, o doplatek hmotného zabezpečení, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp.zn. 19 C 116/2001, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 19. srpna 2003, č.j. 29 Co 258/2003-55, t a k t o:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci usnesením ze dne 19. srpna 2003, č.j. 29 Co 258/2003-55 mimo jiné potvrdil výrok o zastavení řízení a o náhradě nákladů řízení usnesení Okresního soudu v Děčíně ze dne 25. dubna 2002, č.j. 19 C 116/2001-14. Rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Uvedené usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním datovaným dne 8. prosince 2003.

Protože takto bylo dovolání sepsáno a podáno, aniž by byl dovolatel zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 29. ledna 2004 pod č.j. 19 C 116/2001-68 (doručeným dovolateli dne 4. února téhož roku) vyzval, aby se

v dovolacím řízení nechal zastoupit advokátem, jehož prostřednictvím by pak podal řádné dovolání. Dovolateli byla současně stanovena lhůta 20 dní ode dne doručení tohoto usnesení předložit soudu plnou moc udělenou pro toto řízení advokátu s tím, že pokud této výzvě nebude vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno.

Z obsahu spisu nevyplývá, že by dovolatel dotčené výzvě soudu vyhověl – zejména, že by bylo doloženo, že se nechal v tomto dovolacím řízení zastoupit advokátem.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, (zejména pokud sám nemá právnické vzdělání). Na tuto skutečnost byl dovolatel ve smyslu úkonů podle ustanovení § 209 a § 210 odst. 2 o.s.ř. ve spojení

s § 241b odst. 1 o.s.ř. soudem prvního stupně upozorněn, a byl mimo jiné vyzván, aby ve stanovené lhůtě nedostatek právního zastoupení v dovolacím řízení odstranil. Přes tuto výzvu, a přes soudem dané poučení o možných procesních následcích případného neuposlechnutí této výzvě, zmíněný nedostatek nebyl dovolatelem do současné doby odstraněn.

Protože požadavek povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení

ve smyslu zmíněného ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. je chápán jako zvláštní podmínka dovolacího řízení, a protože se nepodařilo nedostatek této zvláštní podmínky dovolacího řízení, přes popsané opatření soudu prvního stupně, odstranit, nezbylo, než dovolací řízení ve smyslu ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona zastavit, aniž by tak bylo nezbytné zabývat se otázkou, zda podané dovolání v dalším splňuje předpoklady stanovené zákonem.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta prvá a § 151 odst. 1 o.s.ř., když dovolatel procesně zavinil, že dovolací řízení musilo být zastaveno, avšak žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. listopadu 2004

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 19. November 2004