JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 810/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce C. I. L., zastoupeného JUDr. M. M., proti žalovaným 1/ L. V. a 2/ J. V., zastoupenému první žalovanou, o návrhu na prodej zástavy, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. Nc 1961/2001, o dovolání první žalované proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. ledna 2002, č. j. 5 Co 2187/2001-104, t a k t o :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 22. května 2001, č. j. Nc 1961/2001-80, povolil prodej zástavy - konkrétně nemovitostí ve vlastnictví první žalované, zapsaných na listu vlastnictví č. 195, v katastrálním území D., Katastrální úřad Č., které byly vyjmenovány ve výroku, a to k uspokojení pohledávky žalobce ve výši 150.446,79 Kč s příslušenstvím. Rozhodl též o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalovaných Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 9. ledna 2002, č. j. 5 Co 2187/2001-104, usnesení soudu I. stupně potvrdil. Rozhodl též o nákladech odvolacího řízení.

Toto usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 25. ledna 2002.

Uvedené rozhodnutí odvolacího soudu napadla první žalovaná dne 25. března 2002 podáním, označeným jako "Odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. ledna 2002“. Usnesením soudu I. stupně ze dne 2. dubna 2002, č. j. Nc 1961/2001-112, byla žalovaná vyzvána, aby ve lhůtě čtrnácti dnů dovolání doplnila o zákonem stanovené náležitosti a současně byla poučena o nutnosti být zastoupena v dovolacím řízení zástupcem z řad advokátů a o tom, že v případě neodstranění zmíněných vad bude dovolací řízení zastaveno. Toto usnesení bylo první žalované doručeno dne 10. dubna 2002.

Podle § 241 o. s. ř. musí být dovolatel (nemá-li sám právnické vzdělání) zastoupen advokátem, přičemž nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo notářem.

Jak se podává z obsahu spisu, na výzvu k odstranění vad, která obsahovala výše uvedené poučení, první žalovaná nereagovala.

Za situace, kdy přes výzvu soudu a přes jím poskytnuté odpovídající poučení dovolatelka soudu nepředložila případnou plnou moc, kterou by pro dovolací řízení udělila advokátovi, resp. notáři, když v řízení též nebylo prokazováno, že by sama dovolatelka případně měla právnické vzdělání, Nejvyššímu soudu České republiky nezbylo, než dovolací řízení ve smyslu § 243c odst. 1 o. s. ř. v souvislosti s § 104 odst. 2 téhož zákona zastavit.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta prvá a § 151 odst. 1 o. s. ř., když první žalovaná sice procesně zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. května 2002

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 22. May 2002