JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 679/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce M. C., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) M. Ch., 2) J. D., a 3) L. D., žalovaní 2) a 3) zastoupeni advokátkou, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 9 C 233/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 12. září 2007, č. j. 40 Co 778/2007-76, takto:

Dovolání žalobce se odmítá.

Žalobce je povinen zaplatit žalovaným 2) a 3) na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 8.092,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokátky.

Ve vztahu mezi žalobcem a žalovanou 1) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 12. 9. 2007, č. j. 40 Co 778/2007-76, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Přerově ze dne 28. 2. 2007, č. j. 9 C 233/2006-47, ve věci samé, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle

§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu

s ustálenou judikaturou soudů (srov. právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2000, sp. zn. 31 Cdo 417/99, uveřejněném v časopise Soudní judikatura pod č. 104, ročník 2000, a rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2001,

sp. zn. 21 Cdo 1811/2000, uveřejněném v témže časopise pod č. 134, ročník 2001, jakož i důvody rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1880/99, ze dne 22. 6. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2088/2000, a ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 29 Odo 184/2005),

a nemá tedy po právní stránce zásadní význam. Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl. Protože dovolání proti výroku rozsudku odvolacího soudu o nákladech řízení, které má povahu usnesení (§ 167 odst. 1 o. s. ř.), občanský soudní řád nepřipouští (srov. § 236 až § 239 o. s. ř.), bylo dovolání žalovaného směřující proti tomuto výroku podle citovaných ustanovení rovněž odmítnuto (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2003, a v časopise Soudní judikatura pod č. 88, ročník 2002).

O náhradě nákladů dovolacího řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovanými 2)

a 3) bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1

a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť s ohledem na výsledek dovolacího řízení mají žalovaní 2)

a 3) právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, které sestávají

z odměny za zastoupení advokátkou za jeden úkon právní pomoci (vyjádření

k dovolání) v částce 6.500,- Kč [odměna z částky určené podle § 2 odst. 1 vyhlášky

č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyčíslená podle § 10 odst. 3, § 5

písm. b), snížená podle § 14 odst. 1 vyhlášky na polovinu a o dalších 50% podle § 18 odst. 1 a zvýšená o 30% za zastupování dvou osob podle § 19a cit. vyhlášky], a náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v částce 300,- Kč. Vzhledem k tomu, že zástupkyně žalovaných 2) a 3) doložila, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží žalovaným 2) a 3) vedle odměny za zastupování advokátkou

a paušální částky náhrad hotových výdajů rovněž částka odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu, tedy částka 1.292,- Kč. Celkovou náhradu nákladů dovolacího řízení ve výši 8.092,- Kč je žalobce povinen zaplatit k rukám advokátky, která žalované 2) a 3) v tomto řízení zastupovala (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení ve vztahu mezi žalobcem a první žalovanou bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a první žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. dubna 2009

JUDr. Olga P u š k i n o v á , v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 09. April 2009