JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 5304/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce B. d. D., zastoupeného obecným zmocněncem, proti žalované D. M., zastoupené advokátkou, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 11 C 258/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. května 2008, č. j. 12 Co 244/2008 - 101, t a k t o :

Dovolání žalované se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 21. 5. 2008, č. j. 12 Co 244/2008-101, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Mostě ze dne 29. 10. 2007, č. j. 11 C 258/2004-78, jímž bylo určeno, že „žalobce je vlastníkem bytové jednotky č. 2191/1 v budově č.p. 2191, 2192 a 2193 na parcelách č. 3934, č. 3935 a č. 3936 a dále spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a spoluvlastnického podílu, vždy v rozsahu 742/10518 vzhledem k celku parcelám č. 3934, č. 3935 a č. 3936, vše v obci M. a k.ú. M..“, a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem okresního soudu, že k převodu označených nemovitostí na žalovanou nedošlo, neboť žalovaná neobdržela od žalobce akceptaci návrhu kupní smlouvy, který podepsala (§ 43c odst. 2 obč. zák.); kupní smlouva mezi účastníky tudíž nebyla uzavřena. Naléhavý právní zájem žalobce na požadovaném určení ve smyslu § 80 písm. c) o. s. ř. je dán tím, že v katastru nemovitostí je zapsána jako vlastník a spoluvlastník předmětných nemovitostí žalovaná, která si kopii listiny opatřila ze soudního spisu, ačkoliv jejich skutečným vlastníkem

je žalobce.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, jehož přípustnost dovozuje z § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., a podává je z důvodu uvedeného v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Nesouhlasí se závěry obou soudů, že byla navrhovatelkou kupní smlouvy, neboť listinu podepsala jako první, a že nedošlo k účinnému přijetí návrhu a tedy k uzavření smlouvy, protože žalobce, ač smlouvu podepsal, ji nevrátil podepsanou žalované. Tyto závěry považuje dovolatelka za nesprávné, nepřípustně formalistické a neodpovídající skutečnosti, když bylo zcela odhlédnuto od okolností, za nichž byl návrh smlouvy připraven a také podepsán. Navrhla, aby rozsudky soudů obou stupňů byly zrušeny a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalobce se ve svém vyjádření k dovolání ztotožnil s rozsudky soudů obou stupňů a navrhl, aby dovolání žalované bylo odmítnuto.

Dovolání žalované, jež není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé nemá po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. Otázku výkladu ustanovení § 43a odst. 1, 2, § 43c odst. 1, 2 a § 44 odst. 1 obč. zák. (tj. otázku, koho je třeba považovat za navrhovatele smlouvy a zda došlo či nedošlo k akceptaci návrhu a tedy uzavření smlouvy) posoudil odvolací soud v souladu s judikaturou dovolacího soudu (srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 2. 2001, sp. zn. 25 Cdo 368/99, uveřejněný v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu pod C 201, rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 12. 2000, sp. zn. 20 Cdo 2427/98, publikovaný v časopise Soudní judikatura č. sešitu 12/2001 pod SJ 141/2001, rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne

14. 12. 1999, sp. zn. 22 Cdo 114/99, publikovaný ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek

NS ČR v č. sešitu 3/2001 pod č. 17/2001, usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne

26. 3. 2008, č.j. 33 Odo 170/2006). Dovolání žalované bylo proto podle § 243b odst. 5 věta první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítnuto.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalovaná s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu nákladů řízení právo a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly, neboť i když podal vyjádření k dovolání, bylo toto podání sepsáno obecným zmocněncem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. června 2009

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 24. June 2009