JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 4963/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce K. K., zastoupeného advokátem, proti žalovanému K. K., zastoupenému advokátkou,o určení neplatnosti kupní smlouvy a o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 11 C 87/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. června 2008, č. j. 21 Co 121/2008-187, t a k t o :

Dovolání se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 4. 6. 2008, č. j. 21 Co 121/2008-187, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 13. 12. 2007, č. j. 11 C 87/2006-149, jímž byla zamítnuta jednak žaloba, kterou se žalobce domáhal určení, že je podílovým spoluvlastníkem ideální jedné poloviny (1/2) nemovitostí, tj. pozemků p.č. 645/1, p.č. 3474/5, p.č. 3479/5, p.č. 3480/7, p.č. 3531/6, p.č. 3532/2, p.č. 3533/14 a p.č. 3533/15, to vše nacházející se v katastrálním území Ř., obec Ř., a zapsáno na LV č. 553 u Katastrálního úřadu pro S. k., katastrální pracoviště P., a dále žaloba, jíž se žalobce domáhal určení, že je neplatná kupní smlouva uzavřená dne 7. 2. 2005 mezi žalobcem jako prodávajícím a žalovaným jako kupujícím, kterou žalobce prodal žalovanému ideální jednu polovinu označených pozemků, jímž současně bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu, o soudním poplatku a byl zamítnut návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků; dále krajský soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ve věci samé podal žalobce dovolání, jehož přípustnost dovozuje z § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3 o. s. ř. Trvá na svém právním názoru, že uzavřená kupní smlouva je smlouvou příčící se dobrým mravům, takže jde o právní úkon absolutně neplatný podle § 39 obč. zák., přičemž rozpor s dobrými mravy nemůže být zahlazen jeho blízkým příbuzenským poměrem s žalovaným, který je jeho synem. Znovu opakuje okolnosti uzavření předmětné kupní smlouvy a namítá, že kupní cena neodpovídala ani setině tržní ceny a že žalovaný vylákal jeho podpis na smlouvě způsobem, kdy zneužil jeho špatného a dlouhodobě léčeného psychického stavu, nepozornosti, roztěkanosti a nezájmu o cokoli, když ještě navíc před podpisem smlouvy vytvořil atmosféru časové tísně. Navrhl, aby dovolací soud rozsudky soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas, účastníkem řízení, řádně zastoupeným advokátem, dospěl po přezkoumání věci k závěru, že dovolání není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Dovolatel žádnou otázku, jež by byla způsobilá přípustnost dovolání v této věci pro zásadní právní význam rozsudku odvolacího soudu ve věci samé (§ 237 odst. 3

o. s. ř.) založit, v dovolání nevymezil. Protože posouzení, zda smlouva je rozporná

s dobrými mravy, je závislé na konkrétních okolnostech a poměrech smluvních stran, pročež má význam právě a jen pro projednávanou věc a nesplňuje tak podmínku judikatorního přesahu do poměrů sporů jiných (obdobných), nemá rozhodnutí odvolacího soudu v dané věci po právní stránce zásadní význam ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř. (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8.2004, sp. zn. 29 Odo 479/2003, uveřejněný pod číslem 80/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek),

a dovolání proti němu podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není tudíž přípustné. Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 151 o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. června 2009

JUDr. Olga P u š k i n o v á, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 02. June 2009