JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 4406/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobkyně O. B., zastoupené advokátem, proti žalované České republice-Ú. p. z. s. v. v. m., o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 145/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. června 2007,

č. j. 1 Co 84/2007-85, takto:

Dovolání žalobkyně se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 22. listopadu 2006, č. j. 35 C 145/2004-65, zamítl žalobu, podle které je žalovaná povinna do patnácti dnů od právní moci tohoto rozsudku zaplatit žalobkyni částku GBP Stg. 1,5 mil. (podle platného směnného kurzu ČNB) (výrok I.) a současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 5. června 2007, č. j. 1 Co 84/2007-85, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Dovolání žalobkyně proti rozsudku odvolacího soudu ve věci samé není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. Nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s aktuální judikaturou soudů (srov. rozhodnutí č. 4 zveřejněné ve Sb. soudních rozhodnutí a stanovisek, č. 1/2008, resp. rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. listopadu 2008, č. j. 31 Cdo 3161/2008-156) a nemá tedy po právní stránce zásadní význam. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 část věty před středníkem, neboť žalobkyně s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. dubna 2009

JUDr. Karel P o d o l k a

předseda senátu

Vydáno: 15. April 2009