JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 3576/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobkyně D. K., zastoupené advokátkou, proti žalované České republice-M. s. ČR, o zaplacení 2.000.000,- Kč, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 17 Cm 135/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. března 2008, č.j. 1 Cmo 45/2007-206, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 26. března 2008, č.j. 1 Cmo 45/2007-206, potvrdil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. prosince 2006, č.j.

17 Cm 135/2005-177, kterým byla zamítnuta žaloba podle § 19b odst. 3 občanského zákoníku na zaplacení částky 2.000.000,- Kč a bylo rozhodnuto o nákladech řízení; rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení. Toto rozhodnutí bylo doručeno zástupkyni žalobkyně dne 4. června 2008 a téhož dne nabylo právní moci.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně v poslední den lhůty podle

§ 240 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) dne 4. srpna 2008 prostřednictvím své zástupkyně, advokátky, tzv. blanketní dovolání, které zejména postrádalo jakékoliv vymezení uplatňovaného dovolacího důvodu, s tím, že bude doplněno dodatečně. Tak se stalo podáním ze dne 13. srpna 2008, došlým soudu prvního stupně dne 18. srpna téhož roku (k poštovní přepravě podáno dne 14. srpna 2008).

S přihlédnutím k ustanovení § 241a odst. 1 a 2, § 241b odst. 3 věta první, § 243c odst. 1 o.s.ř. a při přiměřeném užití ustanovení § 43 odst. 2 téhož zákona bylo dovolání odmítnuto, neboť jeho případné doplnění o zákonem předpokládané náležitosti již nebylo možné s ohledem na uplynutí dovolací lhůty.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1 a § 151 o.s.ř., když dovolání sice bylo odmítnuto, avšak žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. června 2009

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 18. June 2009