JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 3348/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce A. K., ve věci nejasného podání, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 10 Nc 401/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 19. 2. 2008, č. j. 10 Nc 401/2008 - 6, t a k t o :

Řízení o dovolání proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 19. 2. 2008, č. j.

10 Nc 401/2008 - 6, se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 19. 2. 2008, č. j. 10 Nc 401/2008 - 6, odmítl podle § 43 odst. 2 o. s. ř. „podání navrhovatele ze dne 5. 1. 2008, označené jako „návrh na zrušení výživného“, a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 27. března 2008, č. j. 12 Co 164/2008 - 12, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

V podání bez data, předaném k poštovní přepravě dne 19. 5. 2008, nazvaném jako „dovolání do rozhodnutí Okresního soudu Šumperk, usnesení č. j. 10 Nc 401/2008 - 6“, vyjádřil žalobce nesouhlas s rozhodnutími soudů obou stupňů; při tomto úkonu nebyl ani zastoupen advokátem.

Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 19. 2. 2008, č. j. 10 Nc 401/2008 - 6, v této věci není rozhodnutím odvolacího soudu. Jde o rozhodnutí soudu prvního stupně a již z tohoto důvodu je jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen; občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti takovémuto rozhodnutí soudu prvního stupně (§ 10a o. s. ř.).

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud ČR proto řízení o dovolání žalobce podanému proti usnesení Okresního soudu v Šumperku

ze dne 19. 2. 2008, č. j. 10 Nc 401/2008 - 6, zastavil (§ 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. září 2008

JUDr. Olga Puškinová, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 09. September 2008