JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 273/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci nezletilého R. M., zastoupeného M. Š., vyšší soudní úřednicí Okresního soudu v Teplicích jako opatrovníkem, syna M. Ch., a S. M., za účasti Magistrátu města T., o nařízení výchovného opatření, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp.zn. 15 P 63/2001, o dovolání matky proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. února 2005, č.j. 11 co 341/2004-192, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem v záhlaví označeným k odvolání Magistrátu města T. a otce potvrdil rozsudek Okresního soudu v Teplicích ze dne 12. února 2004, č.j. 15 P 63/2001-168, jímž bylo zamítnut návrh na nařízení ústavní výchovy nezletilého, nad nezletilým byl stanoven dohled a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení; zároveň rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Matka v podání, označeném jako odvolání, jež je však podle svého obsahu dovoláním (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) vyjadřuje nesouhlas se stanovením dohledu nad nezletilým.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci bez jednání (§ 243 odst. 1 věta první o.s.ř.) dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věta první o.s.ř. účastník může podat dovolání

do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 a 3 o.s.ř. odstavec 1 neplatí a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání, nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 o.s.ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou

v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel byl zastoupen advokátem nebo notářem, nemá-li sám právnické vzdělání, popř. nejedná-li za něj osoba, uvedená v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání.

Z ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. pak vyplývá, že pokud dovolatel nemá právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo jedná-li za něj osoba uvedená v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citovaná ustanovení představují zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé.

V posuzovaném případě podala matka nezletilého dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by byla při tomto úkonu zastoupena advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měla právnické vzdělání. Soud prvního stupně ji proto usnesením

ze dne 24. listopadu 2005, č.j. 15 P 63/2001-206, vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta, aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, k provedení potřebných procesních úkonů jí určil lhůtu třiceti dnů a upozornil ji, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Přestože výzva byla matce nezletilého doručena dne 20.12.2005, dosud jí nevyhověla.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení

§ 241 odst. 1, 2 o.s.ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení

§ 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věta prvá, § 224

odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo, když ostatním účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. března 2006

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 16. March 2006