JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 249/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce L. S., zastoupeného advokátem, proti žalovanému M. P., zastoupenému advokátkou, o 42.630,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. 19 C 20/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. června 2005, č.j. 3 Co 39/2004-161, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 16. června 2004, č.j. 19 C 20/2003-137, zamítl žalobu na zaplacení částky 42.630,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení, včetně náhrady nákladů řízení placených státem. Vrchní soud v Praze rozsudkem

ze dne 8. června 2005, č.j. 3 Co 39/2004-161, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku

ve věci samé změnil tak, že žalovanému uložil zaplatit žalobci 21.000,- Kč s 3% úrokem z prodlení od 24. 2. 2003 do zaplacení. V rozsahu zamítnutí žaloby ohledně částky 21.630,- Kč s 6,5% úrokem a ohledně 3,5 % úroku z částky 21.000,- Kč, obojí za období od 24.2.2003 do zaplacení, dotčený rozsudek potvrdil. Současně rozhodl o náhradě nákladů řízení

před soudy obou stupňů.

Proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dne 3. října 2005 dovolání, které však podáním ze dne 23. března 2006 vzal zcela zpět. Žalobce se podáním

ze dne 29. března 2006 současně výslovně vzdal práva na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. S přihlédnutím

k popsané procesní situaci proto Nejvyššímu soudu ČR nezbylo, než v označené věci toto dovolací řízení zastavit.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151, § 146 odst. 2 věta první o.s.ř. za situace, kdy žalovaný vzal své dovolání zpět, avšak žalobce se práva na náhradu těchto nákladů výslovně vzdal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. dubna 2006

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 19. April 2006