JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 2422/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

UDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka v opatrovnické věci J. V., zastoupeného městem H. B. jako opatrovníkem, o omezení způsobilosti k právním úkonům, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. OP 79/2006, o dovolání opatrovance proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. ledna 2006, č. j. 17 Co 454/2005-74, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Dovolatel nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem v záhlaví označeným k odvolání opatrovance rozsudek Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 20. července 2005, č. j. 0 Nc 722/2004-51, jímž byl omezen ve způsobilosti k právním úkonům v rozsahu ve výroku blíže určeném, a bylo rozhodnuto o nákladech řízení, změnil tak, že opatrovance omezil ve způsobilosti k právním úkonům tak, že smí hospodařit s částkou do 3.000,- Kč měsíčně a nakládat jen s majetkem, jehož hodnota nepřesahuje 3.000,- Kč, a současně rozhodl, že Česká republika - Okresní soud v Havlíčkově Brodě nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Opatrovanec v podaném dovolání požaduje, aby dovolací soud vyžádal oba uvedené rozsudky a celou jeho věc projednal.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci bez jednání (§ 243 odst. 1 věta první o.s.ř.) dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věta první o.s.ř. účastník může podat dovolání

do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 a 3 o.s.ř. odstavec 1 neplatí a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání, nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 o.s.ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou

v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel byl zastoupen advokátem nebo notářem, nemá-li sám právnické vzdělání, popř. nejedná-li za něj osoba, uvedená v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání.

Z ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. pak vyplývá, že pokud dovolatel nemá právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo jedná-li za něj osoba uvedená v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citovaná ustanovení představují zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé.

V posuzovaném případě podal opatrovanec dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně jej proto usnesením ze dne 27. června 2006, č.j. OP 79/2006-87, vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, k provedení potřebných procesních úkonů mu určil lhůtu deseti dnů a upozornil jej, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Přestože výzva mu byla doručena dne 18. července 2006, dosud jí nevyhověl.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení

§ 241 odst. 1, 2 o.s.ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání opatrovance - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. 1

a § 243b odst. 5 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. listopadu 2006

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 29. November 2006