JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 2383/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně V. Š., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. V., zastoupenému advokátem, o příspěvek na výživu neprovdané matky a o zaplacení částky 25.635,- Kč, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp.zn. 15 C 148/2004,

o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. února 2006, č.j. 26 Co 84/2006-108, takto:

Řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Praze usnesením v záhlaví označeným odňal žalovanému osvobození od soudních poplatků.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný odvolání, v němž vyjadřuje nesouhlas s jeho obsahem.

Odvolání je podle § 201 o.s.ř. opravným prostředkem, jímž může účastník napadnout (a tím se domoci přezkumu) rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud to zákon nevylučuje. O odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů rozhodují soudy krajské; vrchní soudy jsou sice též soudy odvolacími, avšak jen v případě odvolání proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně (tento předpoklad v dané věci splněn není, neboť krajský soud rozhodoval jako soud odvolací).

Oproti tomu (pravomocné) rozhodnutí odvolacího soudu lze napadnout, je-li zákonem připuštěno, dovoláním (§ 236 odst. 1 o.s.ř.), a soudem příslušným k rozhodování o dovoláních proti rozhodnutím krajských nebo vrchních soudů jako soudů odvolacích je Nejvyšší soud (§ 10a o.s.ř.).

Jelikož tedy opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu není odvolání nýbrž dovolání, občanský soudní řád – k projednání (naopak) odvolání proti takovému rozhodnutí – neupravuje ani funkční příslušnost určitého soudu. Tím, že žalovaný „odvolání“ přesto podal, uvedenou podmínku odvolacího řízení pominul. Nedostatek funkční příslušnosti je však neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, pročež řízení o takovém „odvolání“, které touto vadou trpí, nelze než podle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavit.

Jestliže není upravena k projednání odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu funkční příslušnost, zbývá zodpovědět, který soud je o zastavení „odvolacího“ řízení povolán rozhodnout. Nejvyššímu soudu svědčí skutečnost, že je vrcholným článkem soustavy obecných soudů, a současně, že je právě tím soudním orgánem, který je k rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutím odvolacích soudů příslušný.

Ke shodným závěrům ostatně dospěl Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 31.5.2001, sp.zn. 20 Cdo 1535/99, zveřejněném pod pořadovým č. 85 časopisu Soudní judikatura, ročník 2001, č. 7, na str. 320 a násl., na něž jinak postačí odkázat.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. října 2006

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 04. October 2006