JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 2303/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka v opatrovnické věci PhDr. A. J., zastoupené H. Č., soudní tajemnicí Obvodního soudu pro Prahu 4 jako opatrovníkem, za účasti navrhovatelky Ž. V., o zbavení způsobilosti k právním úkonům, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 14 Nc 2370/2004, o dovolání Z. H., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. května 2006, č.j. 28 Co 57/2006-64, takto:

I. Dovolání Z. H. se odmítá.

II. Dovolatelka a žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem v záhlaví označeným k odvolání PhDr. A. J. potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 21. října 2005, č.j. 14 Nc 2370/2004-44, jímž byla jmenovaná zbavena způsobilosti k právním úkonům a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení způsobem ve výroku uvedeným, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala dovolání Z. H. (dále dovolatelka). Vytýká v něm odvolacímu soudu, že v jeho rozsudku nenašla ani zmínku o svém svědectví, jež současně připojuje.

Dovolatelčinu dovolání nelze vyhovět.

Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Podle § 240 odst. 1 věta první o.s.ř., dovolání může podat účastník (řízení).

V daném případě však dovolatelka účastníkem řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům PhDr. A. J. není. Proto není oprávněna ani k podání dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu.

Nejvyšší soud České republiky z vyložených důvodů dovolání podané dovolatelkou, k němuž není oprávněna, odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. b/ o.s.ř.). Z tohoto důvodu nebylo třeba ani odstranit nedostatek povinného zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5,

§ 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť dovolatelka, která neměla v dovolacím řízení úspěch, na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo a ostatním účastníkům dovolacího řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. října 2006

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 11. October 2006