JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 2148/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobkyně D. H., proti žalobkyní označenému žalovanému - Magistrátu města T., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ústí na Labem pod sp. zn. 34 C 5/2005, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. dubna 2006, č.j.

1 Co 30/2006-22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í

Žalobkyně svým dovoláním podaným dne 17. května 2006 napadla usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. dubna 2006, č.j. 1 Co 30/2006-22, kterým bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ústí na Labem ze dne 11. července 2005, č.j. 34 C 5/2005-7, ve výroku o zastavení řízení podle § 104 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“), a ve výroku, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Napadeným usnesením bylo současně rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Z obsahu spisu vyplývá, že soud prvního stupně usnesením ze dne 18. května 2006, č.j. 34 C 5/2005-28 (doručeným žalobkyni dne 5. června 2006), ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 28. června 2006, č.j. 34 C 5/2005-31, dovolatelku mimo jiné poučil o požadavku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve smyslu ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. s tím, že nebude-li tato podmínka dovolacího řízení

ve lhůtě třech týdnů splněna, bude toto řízení zastaveno.

Protože ze spisu nevyplývá, že by žalobkyně sama případně měla právnické vzdělání nebo, že by byla zmíněné výzvě soudu vyhověla, a do spisu založila eventuální plnou moc udělenou advokátovi nebo notáři, dovolacímu soudu (§ 10a o.s.ř.) nezbylo, než dovolací řízení zastavit (§ 241b odst. 2, ve spojení s § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., když žalobkyně procesně zavinila, že dovolací řízení musilo být zastaveno za situace, kdy návrh směřoval proti žalovanému, který však není vybaven právní subjektivitou.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. srpna 2006

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 31. August 2006