JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 2/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce M. Ch., proti žalovanému Č. š., a. s., zastoupenému advokátem, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 40/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne

31. října 2005, č. j. 1 Co 100/2005-124, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci usnesením v záhlaví označeným k odvolání žalobce potvrdil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2005, č. j. 23 C 40/2004-114, jímž bylo podání žalobce ze dne 4.4.2003, 30.7.2003 a 8.4.2005 odmítnuto z důvodu neodstranění vad žaloby podle § 43 odst. 2 o.s.ř., a žalobci bylo uloženo zaplatit žalovanému na nákladech řízení 6.325,- Kč do tří dnů od právní moci k rukám zástupce žalovaného, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Žalobce v podaném dovolání označuje výrok, jímž zástupci žalovaného byla přiznána náhrada nákladů řízení 6.235,- Kč za justiční omyl, a požaduje, aby usnesení odvolacího soudu bylo zrušeno a nahrazeno rozhodnutím, kterým se nárok JUDr. P. E. „v celém rozsahu odmítá.“

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, oprávněnou osobou (účastníkem řízení), dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti takovému výroku usnesení odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Žalobcovo dovolání směřuje do výroku usnesení odvolacího soudu o náhradě nákladů řízení.

Dovolání proti výroku usnesení odvolacího soudu o nákladech řízení však není podle právní úpravy přípustnosti dovolání v občanském soudním řádu účinného

od 1. ledna 2001 přípustné, a to bez zřetele k povaze takového výroku (bez ohledu na to, zda jde např. o měnící nebo potvrzující rozhodnutí o nákladech řízení).

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.

Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. nezakládají přípustnost dovolání proto, že rozhodnutí o nákladech řízení není mezi tam vyjmenovanými usneseními.

Dovolání pak není přípustné ani dle ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř.

Podle ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř. je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu,

a) jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé,

b) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil,

c) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Všem třem případům přípustnosti dovolání v tomto ustanovení vypočteným je společné, že musí jít o rozhodnutí ve věci samé, jímž usnesení o nákladech řízení není.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o.s.ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o.s.ř.). Z tohoto důvodu ani nebylo třeba odstranit nedostatek povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o.s.ř.).

Ke shodným závěrům dospěl Nejvyšší soud již ve svém usnesení ze dne 31.1.2002, sp.zn. 29 Odo 874/2001, zveřejněnému pod poř. č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, č. 1, roč. 2003, str. 48/9.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť žalobce, jako osoba, jejíž podání (dovolání) bylo odmítnuto, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalované v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. listopadu 2006

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 01. November 2006