JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 1805/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky ve věci péče o nyní již zletilého J. Š., syna M. V., a J. Š., za účasti navrhovatelky Mgr. K. Š., zastoupené advokátem, o nákladech řízení, poručnické péči, o změně výchovného prostředí a o úpravu výživného, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp.zn. OP 106/91, o dovolání navrhovatelky Mgr. K. Š. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. července 2005, č.j. 13 Co 443/2005-1947, takto:

I. Dovolání Mgr. K. Š. se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Frýdku - Místku usnesením ze dne 22. února 2005, č.j. OP 106/91-1879, nepřiznal státu právo na náhradu nákladů řízení, zastavil řízení

o poručnické péči a o změně výchovného prostředí, k samostatnému projednání vyloučil řízení o výživném a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. července 2005, č.j. 13 Co 443/2005-1947, usnesení soudu prvního stupně potvrdil ve výroku o nákladech řízení placených státem a ve výroku o poručnické péči, zatímco ve výroku o náhradě nákladů řízení mezi účastníky toto rozhodnutí zrušil a věc vrátil uvedenému soudu k dalšímu řízení. Toto rozhodnutí bylo Mgr. K. Š. doručeno dne 19. října 2005, přičemž právní moci nabylo dne 21. října téhož roku.

Dne 19. prosince 2005 podala navrhovatelka Mgr. K. Š. proti uvedenému rozhodnutí odvolacího soudu dovolání.

Při posuzování dovolání dovolací soud vycházel z ustanovení části první Čl. II. bodu 2 a 3 zákona č. 59/2005 Sb., jímž byl změněn občanský soudní řád, podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu (dále opět již jen „o.s.ř.“) ve znění účinném do 31. března 2005.

V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě, které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá. Dovolání lze podat jen z těchto důvodů:

- řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí

ve věci,

- rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

- je-li dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř., popřípadě podle obdobného užití těchto ustanovení (§ 238 a 238a o.s.ř.), lze dovolání podat také z důvodu, že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování (§ 241a odst. 1 až 3 o.s.ř.).

Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a

v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne (§ 43 odst. 2 věta první o.s.ř.).

Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením č.j. OP 106/91-1995, které bylo navrhovatelce Mgr. K. Š. (a jejímu zástupci), doručeno dne 25. dubna 2006, resp. 19. května 2006, dovolatelku vyzval aby odstranila vady svého dovolání

(§ 241b odst. 1 o.s.ř., ve spojení s § 209 téhož zákona). Důvodem byla skutečnost, že dovolání neobsahuje výslovně, resp. jednoznačně dovolací důvod, resp. nezvratně nevymezuje ani to, které z výroků napadeného usnesení dovoláním napadá a čeho se

v řízení o dovolání domáhá (§ 241a odst. 1 až 3 o.s.ř.). Tyto vady však dovolatelkou odstraněny nebyly. Protože tak dovolání postrádá zákonem stanovené náležitosti, nelze pro tento nedostatek v dovolacím řízení pokračovat. Z tohoto důvodu Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolání odmítl (§ 43 odst. 2 věta první o.s.ř. ve spojení s § 243c odst. 1 téhož zákona).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 3 o.s.ř., když dovolání navrhovatelky Mgr. K. Š. bylo odmítnuto, avšak ostatním účastníkům v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2006

JUDr. Pavel Pavlík, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 31. July 2006