JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 1783/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce D. Č., proti žalované A. K., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 166/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. ledna 2006, č.j. 1 Co 23/2006-21, t a k t o :

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 25. ledna 2006, č.j. 1 Co 23/2006-21, potvrdil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. listopadu 2005, č.j. 23 C 166/2005-10, kterým bylo řízení v označené věci zastaveno podle ustanovení § 104 odst. 1 věta prvá občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) ve spojení s § 159a odst. 5 téhož zákona, a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobce dne 16. května 2006 napadl uvedené usnesení odvolacího soudu dovoláním doplněným podáním ze dne 26. května 2006. Toto dovolání je opožděné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v první stupni (§ 240 odst. 1 věta první o.s.ř.).

Z obsahu spisu vyplývá, že rozhodnutí odvolacího soudu bylo žalobci doručeno dne 9. března 2006. Proto jestliže toto rozhodnutí napadl dovoláním podaným k poštovní přepravě až dne 16. května 2006, stalo se tak opožděně, neboť zákonem stanovená lhůta v tomto případě uplynula již v úterý dne 9. května 2006. Nejvyššímu soudu České republiky jako soudu dovolacímu (§ 10a o.s.ř.) proto nezbylo, než toto dovolání z uvedeného důvodu odmítnout (§ 218a o.s.ř. ve spojení s § 243b odst. 5 věta první téhož zákona).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 3 o.s.ř., když dovolání žalobce bylo odmítnuto, avšak žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2006

JUDr. Pavel Pavlík, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 31. July 2006