JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 1735/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně D. P., zastoupené advokátkou, proti žalovanému L. B., zastoupenému advokátem, o 62.800,- Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 39 C 97/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. prosince 2005, č.j. 15 Co 155/2004-161, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.375,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokátky.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 21. května 2003, č.j. 39 C 97/2001-106, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 4. listopadu 2004, č.j. 39 C 97/2001-141, uložil žalovanému zaplatit žalobkyni částku 14.800,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok I.), ohledně další částky 48.000,- Kč žalobu zamítl (výrok II.), žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.) a žalovanému uložil zaplatit Českému státu – Městskému soudu v Brně soudní poplatek ve výši 300,- Kč

do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok IV.).

Krajský soud v Brně k odvolání žalobkyně rozsudkem v záhlaví označeným rozsudek soudu prvního stupně v napadeném výroku II. změnil tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 31.200,- Kč do tří měsíců od právní moci tohoto rozsudku a ve zbývajícím zamítavém výroku II. ohledně částky 16.800,- Kč rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.). Žalovanému uložil zaplatit žalobkyni

na náhradě nákladů řízení před soudem I. stupně 10.441,90 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám zástupkyně žalobkyně (výrok II.). Žalovanému uložil zaplatit České republice – Městskému soudu v Brně na náhradě nákladů odvolacího řízení 11.548,40 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok III.). Zároveň uložil žalovanému zaplatit České republice – Městskému soudu v Brně na soudním poplatku 480,- Kč v téže lhůtě (výrok IV.).

Žalovaný v podaném dovolání, směřujícím do měnícího výroku odvolacího soudu, jehož přípustnost dovozuje z § 237 odst. 1 písm. a) a c) o.s.ř., a jež podává z důvodu § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu vychází z nesprávného právního názoru, namítá, že žaloba byla podána předčasně, protože žalobkyně tak měla učinit teprve poté, kdy bude pravomocně skončeno řízení o určení otcovství. Navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Ve vyjádření k podanému dovolání žalobkyně navrhuje, aby je dovolací soud odmítl, protože je nepřípustné.

Nejvyšší soud České republiky, který jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc projednal bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Občanský soudní řád tak činí v ustanoveních

§ 237, § 238, § 238a a § 239.

Dovolání v této věci směřuje proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu

o příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce ve výroku, jímž byl rozsudek soudu prvního stupně změněn. Z hlediska přípustnosti dovolání tak přichází v úvahu ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř., podle něhož je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé. To se však nevztahuje na rozsudky ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, o určení (popření) rodičovství nebo

o nezrušitelné osvojení (§ 237 odst. 2 o.s.ř.).

Se zřetelem k této zákonné úpravě přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu měnícího rozsudek soudu prvního stupně ve věci, upravené zákonem o rodině, kam patří i rozsudky upravující příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce (srov. § 95 zák. o rodině), aniž by posuzovaná věc byla výjimkou ve smyslu ustanovení § 237 odst. 2 písm. b) o.s.ř., nelze učinit jiný závěr, než že pro povahu věci, v níž soud prvního stupně i soud odvolací rozhodoval, není dovolání ve smyslu § 237 odst. 2 písm. b) o.s.ř. přípustné.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného – aniž by se mohl věcí dále zabývat – podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Protože dovolání žalovaného bylo odmítnuto, je povinen ve smyslu § 243b odst. 4 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, 2 a § 146 odst. 3 o.s.ř. nahradit žalobkyni náklady, které v dovolacím řízení vynaložila.

Žalobkyně vynaložila v dovolacím řízení náklady na zastoupení advokátem. Rozhodování o odměně za zastupování advokátem se řídí vyhláškou č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. Z této vyhlášky (srov. její ustanovení § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 16 odst. 2, § 18 odst. 1) vyplývá, že advokátce zastupující žalobkyni náleží odměna ve výši 2.300,- Kč a paušální částka náhrad za jeden úkon právní služby 75,- Kč (§ 13 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. d/ cit. vyhlášek). Celkovou částku 2.375,- Kč je žalovaný povinen zaplatit v zákonné lhůtě

(§ 160 odst. 1 o.s.ř.) k rukám advokátky, která žalobkyni v dovolacím řízení zastupovala (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. září 2006

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 19. September 2006