JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 1581/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci nezletilých B., K., A., L., a H., O., zastoupených opatrovnicí E. V., vyšší soudní úřednicí Okresního soudu v Ostravě, dětí I. O., a F. O.,

za účasti navrhovatele Městského úřadu O., o zrušení ústavní výchovy a zbavení rodičů rodičovské zodpovědnosti, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn.

P 109/2000, o dovolání obou rodičů proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne

9. prosince 2004, č. j. 13 Co 536/2004-128, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě usnesením v záhlaví označeným k odvolání rodičů potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 10. března 2004, č. j. 46 P

a Nc 386/2003 a OP 109/2000-99, jímž byl zamítnut návrh rodičů na zrušení ústavní výchovy nezletilých, oba rodiče byli zbaveni rodičovských práv k nezletilým

a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo

na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Rodiče v podaném dovolání vyjadřují nesouhlas se zbavením rodičovských práv k nezletilým dětem.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci bez jednání (§ 243 odst. 1 věta první o.s.ř.) dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věta první o.s.ř. účastník může podat dovolání

do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 a 3 o.s.ř. odstavec 1 neplatí a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání, nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 o.s.ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou

v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel byl zastoupen advokátem nebo notářem, nemá-li sám právnické vzdělání, popř. nejedná-li za něj osoba, uvedená v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání.

Z ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. pak vyplývá, že pokud dovolatel nemá právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo jedná-li za něj osoba uvedená v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citovaná ustanovení představují zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé.

V posuzovaném případě podali rodiče dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by byli při tomto úkonu zastoupeni advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měli právnické vzdělání. Soud prvního stupně je proto usnesením ze dne 21. března 2006, č.j. OP 109/2000-168, 77 P a Nc, vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolili zástupcem advokáta, k provedení potřebných procesních úkonů jim určil lhůtu deseti dnů a upozornil je, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Přestože výzva byla oběma rodičům doručena dne 29. března 2006, dosud jí nevyhověli.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení

§ 241 odst. 1, 2 o.s.ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání rodičů - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř. zastavil.

Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo, když ostatním účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. září 2006

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 19. September 2006